Formularz zwrotny

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

  IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................................

  ADRES: ............................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  TELEFON: ............................................................  EMAIL: ..................................................................

  NUMER ZAMÓWIENIA: .............................................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................................

  NUMER FAKTURY/ PARAGONU: ................................................................................................................

  PRZYCZYNA ZWROTU (DOBROWOLNIE): .....................................................................................................

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy

 

 

  Należące do: .....................................................................................................................................

 

 

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 r. poz. poz. 827 )

  odstępuje od umowy.

  Zwracany przeze mnie towar jest w nienaruszonym stanie oraz nie był używany.

 

 

 

     .............................................                                                                 ......................................

              ( miejscowość, data)                                                                                           ( podpis)