Regulamin sklepu internetowego www.adammed.pl

Informujemy, że w naszym sklepi internetowym znajdują się produkty stomatologiczne i medyczne. Sprzedaż ich prowadzona jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. w zakresie praktyki stomatologicznej lub pomocniczej działalności dentystycznej, lekarskiej i zawodów pokrewnych.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia wstępne

§ 3 Kontakt ze sprzedawcą

§ 4 Wymogi techniczne

§ 5 Rejestracja

§ 6 Składanie zamówień

§ 7 Ceny i metody płatności

§ 8 Realizacja zamówienia

§ 9 Odstąpienie od umowy

§ 10 Reklamacje i zwroty

§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Klient/Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sprzedawca - ADAMMeD Adam Maniszewski z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. Łódzka 8/12. NIP: 6572896029, REGON: 260517180.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adammed.pl.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępne w Sklepie dobro fizyczne (produkt) będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy adammed.pl , dostępny pod adresem internetowym: www.adammed.pl prowadzony jest przez ADAMMeD Adam Maniszewski z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. Łódzka 8/12. NIP: 6572896029, REGON: 260517180.

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu adammed.pl

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Łódzka 8/12, 42-200 Częstochowa

 2. Adres e-mail: sklep@adammed.pl

 3. Telefon: +48 34 372-44-73

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 5 Rejestracja

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

 2. Przy rejestracji Klient/Kupujący obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie, wskazać login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie do Konta.

 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient/Kupujący wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

§ 6 Składanie zamówień

 1. Klient/Kupujący składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Klient/Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie potwierdza klikając w link zawarty w wiadomości e-mail. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system sklepu ADAMMeD stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a ADAMMeD dochodzi w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez ADAMMeD.

 2. Klient/Kupujący chcący założyć Konto/złożyć zamówienie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przed ADAMMeD danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) podanych w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Klienta/Kupującego zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
  Klient/Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ADAMMeD podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  Klientowi/Kupującemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z RODO, a dokładniej określone w dokumencie
  Polityki Prywatności. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia uniemożliwi założenie Konta/złożenie zamówienia i tym samym uniemożliwi korzystanie ze sklepu.

 3. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego pod adres e-mail. Klient/Kupujący podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia zgodnie z regulaminem przez obie strony.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 2. W naszym sklepie jest wprowadzona dyrektywa Omnibus , tzw. dyrektyw cyfrowy (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych) oraz tzw. dyrektywy towarowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE).

 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta/Kupującego i od wartości Zamówienia. Podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta/Kupującego

 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta/Kupującego.

 5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących wariantach : - za pośrednictwem serwisu szybkich płatności Przelewy24; -- przelewem tradycyjnym ; -za pobraniem; - gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym.

 6. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem lub Przelew – realizacja Zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość dotyczącą akceptacji złożonej oferty.

 7. W przypadku zamówień powyżej 800 PLN brutto koszty wysyłki ponosi ADAMMeD. ADAMMeD może dokonać wysyłki kurierem bez dodatkowych opłat, obciążających Klienta/Kupującego.

 8. Do każdego zamówienie złożonego w Sklepie dołączana jest faktura VAT wystawiona przez firmę Adammed i dołączona jest do paczki z zamówionym Produktem/Produktami.

§ 8 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie - do 48 godzin od daty jego złożenia. W szczególnych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.

 3. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 2, ADAMMeD poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

 4. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu ADAMMeD z płatnością.

 5. ADAMMeD zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, a tym samym zmniejszenia wartości zamówienia, w momencie gdy na magazynie znajdują się braki zamawianego przez klienta produktu.

 6. W przypadku, gdy Klient/Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 7. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient/Kupujący:

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

 9. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

 10. Klient/Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 11. Zakupy w sklepie internetowym ADAMMeD mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Klien/Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe użytkowanie zakupionego towaru.

 12. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach/Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.

 13. Wystawienie opinii o Towarach/Produktach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Przedsiębiorca Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje towar od objęcia towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 3. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład złożonego na piśmie przesłanym poczta lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy (Formularz odstąpienia od umowy ).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient/Kupujący ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty ( formularz zwrotu) na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

 • Żądać usunięcia wady

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta/Kupującego drogą mailową. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty złożenia.

 2. Klient/Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.

 3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 4. Klient/Kupujący zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu ADAMMeD. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.

 5. Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 14 dni roboczych od spełnienia łącznie następujących warunków: nadesłania przez Klienta/Kupującego zwracanego towaru, nadesłania przez Klienta/Kupującego podpisanego dokumentu zwrotu towaru, zwrócenia faktury zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

 6. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku Klient/Kupujący zgłasza ten fakt do sklepu ADAMMeD. Jeżeli jest to wymagane ADAMMeD przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty Klient/Kupujący odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

 7. Klient/Kupujący, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając do sklepu ADAMMeD pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku Klient/Kupujący powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. ADAMMeD zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez Klienta/Kupującego rachunek bankowy. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

 8. W sytuacji odstąpienia od umowy w terminie 14 dni to Klient/Kupujący poniesie koszty odesłania towaru do ADAMMeD, a ten z kolei zwróci Kupującemu, oprócz równowartości ceny produktu, także koszt jego wysłania do Kupującego, najtańszej formy wysyłki przez siebie oferowanej.

 9. Klient/Kupujący składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 8.

 10. Sklep ADAMMeD nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klient/Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

 2. Spory wynikłe z transakcji między Klientem/Kupującym, a sklepem ADAMMeD rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejsca siedziby ADAMMeD.